بایگانی برچسب : الگوی اسلامی -ایرانی، پیشرفت، علم وفناوری، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی / ابوالقاسم سرآبادانی، دکتر سیدحبیب‌اله طباطبائیان

چکیده: هدف- هدف از این پژوهش ایجاد درک عمیقی از موضوع پیشرفت و فرآیند نظریه پردازی دست اندرکاران در حوزه خاص علم و فناوری، یعنی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تاکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی می‌باشد. روش شناسی – پژوهش حاضر نوعی مطالعه کیفی از روش ترکیبی اکتشافی، بر اساس بررسی اسناد مختلف و ... ادامه مطلب »