سياسي، دفاعي و امنيتي (در دست چاپ)

آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران / دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

چکیده:  اگرچه در مقام ثبوت امکان تصور آزادی به صورت محض و مطلق وجود دارد، اما در مقام اثبات با یکی از ارزش‌ها و ابعاد وجودی انسان انضمامی می‌شود. به گونه ای که در عالم خارج در اثر ترکیب ارزش آزادی با سایر ارزش‌های انسانی، انواع مختلف آزادی مضاف تحقق می‌یابد. آزادی اندیشه یکی از مهم‌ترین گونه‌های ازادی مضاف است ... ادامه مطلب »