روش پس نگری در مطالعات آینده پژوهانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / احمد مهدیان

چکیده:

پس نگری روشی نوین در مطالعات آینده پژوهی به منظور گذار از شرایط پیچیده و نامطمئن کنونی به سوی آینده مطلوبِ غیر قابل اجتناب می باشد. در این روش بر خلاف روش پیش بینی ابتدا چشم انداز بلند مدت در حدود ۴۰ سال که در برگیرنده دو نسل فعلی و فرزندان آن باشد با مشارکت کلیه ذینفعان مورد اجماع قرار گرفته آنگاه گام های لازم برای رسیدن به آن با پیش بینی روندهایی که لازم به پرهیز از نتایج آن است، با رهبری یک مدیر خلاق و به صورت تعاملی برداشته می شود. در این پژوهش با معرفی تعاریف، پیشینه و ابعاد این روش، مراحل و فرآیندهای مختلف پس نگری معرفی و آنگاه مدل پس نگری پنج مرحله ای مرکب از نقاط مشترک و متمایز مدل های مذکور استخراج و ترسیم شده است. سپس به منظور انجام مطالعات آینده پژوهانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با برجسته نمودن برخی مفاهیم به منظور کسب اجماع نظر در مورد آرمان شهر و لزوم ارجحیت تغییرات ساختاری در نظام حکومتی جامعه و در بین مردم نسبت به اثربخشی حاکمان صالح، تفاوت هستی شناسانه مفاهیم زمانی توسعه و پیشرفت تبیین و با بیان غلبه تفکر استراتژیک رهبران عالی نظام در مقایسه با مستنداتی از ایالات متحده آمریکا لزوم توجه به عالم غیب و معنویت و عدم نسبی بودن ارزشها به عنوان مهمترین وجه تمایز این الگو با سایر مدلهای ترقی خواهانه جامعه بشری بیان شده است. آنگاه با روش پس نگری چشم اندازهایی میانبرد برای انعکاس آرمان شهر در جامعه فعلی قبل از ظهور موعود ترسیم گردید که گامهای راهبردی آن از طریق برنامه های پنجساله برداشته خواهد شد. در این مدل نشان داده شده است که جامعه اسلامی پیشرفته تصویری آرمانگرایانه مبتنی بر واقع بینی از آرمان شهر مهدوی است و گامهای اجرایی، نه بر مبنای پیش بینی روندها بلکه با نگاه به این چشم انداز از طریق برنامه های پنج ساله توسعه معمول میگردد. بدیهی است در این مسیر چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نقطه عطفی در دستیابی به جامعه اسلامی پیشرفته خواهد بود. در نتیجه این مدل می تواند مبنایی برای جلب مشارکت تعاملی کلیه ذینفعان و مطالعه و اجرایی نمودن چگونگی دستیابی به گامهای اهداف چشم انداز براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*