اهداف

اهم اهداف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تهیه، جمع آوری و حمایت از نویسندگان تک نگاشت ها عبارت است از:

۱- ترغیب و تشویق صاحب نظران، محققان و نخبگان علاقه مند به تفکر در حوزه پیشرفت

۲- تولید دانش و محتوا در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گسترش و تعمیق ادبیات موضوعی در حوزه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

۳- جمع آوری محتوای تولید شده در این حوزه در قالب متون قابل استفاده جهت استفاده صاحب نظران، محققان و نخبگان کشور