موسسه تحقیقات توسعه تایلند (TDRI)

(Thailand Development Research Institute )TDRI

موسسه تحقیقات توسعه تایلند (TDRI) در سال ۱۹۸۴ میلادی تأسیس شد. برای انجام تحقیقات سیاست و انتشار نتایج به بخشهای دولتی و خصوصی. موسسه تحقیقات توسعه تایلند، اولین موسسه تحقیقات سیاست تایلند است. تصور شده بود ایجاد و ثبتنام به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی، بنیاد غیردولتی است و به این ترتیب توسط تایلندی دولت سلطنتی شناخته شده است. موسسه تجزیه و تحلیل فنی و سیاست که تدوین سیاستهای با پیامدهای بلندمدت برای حفظ توسعه اجتماعی و اقتصادی در تایلند را پشتیبانی و فراهم میکند.

موسسه تحقیقات توسعه تایلند یک اندیشکده سیاسی تایلندی غیرانتفاعی غیردولتی متمرکز بر مسائل توسعه اقتصادی و اجتماعی است. موسسه دارای ۶ برنامه تحقیقاتی عمده میباشد: منابع انسانی و توسعه اجتماعی، روابط بینالمللی اقتصادی، سیاستهای کلان اقتصادی، منابع طبیعی و محیطزیست، علوم و توسعه فناوری و اقتصاد بخشی.

شبکه فکری جنوب (INSouth)

شبکه فکری جنوب درکی را- از دیدگاه جنوبی- از مسائل جدید و در حال ظهور در عرصه بینالمللی، چالشها و فرصت آنها برای جنوب در برخواهد داشت. شبکه فکری جنوب این هدف را دنبال میکند که به عنوان یک نقطه مرجع برای جنوب در موارد زیر خدمترسانی کند:

* تجزیه و تحلیل الگوهای موجود توسعه، عدم تعادل در نظام جهانی فعلی و محدودیتهایی که آنها در فضای توسعه و سیاست در جنوب با آن مواجه هستند.

* راهحلهای جایگزین که ناظر بر نیازهای توسعه و اولویتهای جنوب میباشد.

* ترویج اشکال جدیدی از همکاری جنوب- جنوب و جنوب- شمال.

این شبکه با هم روشنفکرانی را به ارمغان میآورد، در جنوب از میان سیاستگذاران، پژوهشگران و دانشگاهیان، رسانهها، بخشهای خصوصی و جامعه مدنی گرد هم میآورد. شبکه از کار کمیسیون جنوبی الهام گرفته است. گزارش کمیسیون جنوبی تأکید کرد که جنوب را به خوبی در سطح جهانی سازماندهی نشده و تا به این ترتیب در بسیج تخصص خود قابل توجه ترکیب شده و تجربه، و نه قدرت چانهزنی خود مؤثر نبوده است.

شبکه فکری جنوب توسط کار کمیسیون جنوبی الهام گرفته است. گزارش متنی آن “چالش به جنوب” در اوت ۱۹۹۰میلادی شکل سند بنیاد کلیدی برای این پروژه منتشر شده است.

گزارش دستاوردهای جنوب و نقاط ضعف در زمینه توسعه ارزیابی و دستورالعملها برای عمل پیشنهاد شده است. اگرچه کمیسیون کار خود را در سالهای پایانی دهه است که بسیاری از اقتصادهای در جنوب ویران شده است. این کمیسیون همچنین نشان میدهد که چگونه کشورهای در حال توسعه میتواند از طریق همکاری متقابل قدرتمند شوند- و قدرت چانهزنی-. توصیف چگونه ترتیبات جهان برای تجارت، امور مالی و نقص فنّاوری جنوب، آن مصرانه از کشورهای جنوب به عمل در همبستگی در بسیاری از مذاکرات شمالی- جنوبی. این نیز استدلال میکند که در حال رشد وابستگی متقابل جهانی باعث میشود که کشورهای در حال توسعه یک فرصت عادلانهتر برای فرار از فقر و رسیدن به توسعه پایدار، داشته باشند.

سایر اسناد بنیاد عبارتاند از:

۱۹۶۷ میلادی: منشور الجزایر: نظم نوین بینالمللی اقتصادی- G77

۲۰۰۰ میلادی: تاریخچه و ضرورت همکاری نیروهای اس اس در علوم و فنآوری

۲۰۰۳ میلادی: مراکش اعلامیه در جنوب جنوبی همکاری- G77

۲۰۰۵ میلادی: دوحه اعلامیه و برنامه دوحه از عمل دوم G-77 در اجلاس سران جنوبی

۲۰۰۸ میلادی: پروژه ملی و نقش روشنفکر مشغول جنوب- یاش Tandon

۲۰۰۸ میلادی: نقش نهادهای جنوبی در مدیریت اقتصاد جهانی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*