چرایی و چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دومین نشست مشترک اندیشهورزی اندیشکدههای عدالت و معنویت با عنوان «چرایی و چگونگی ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور اعضای محترم دو اندیشکده و جمع دیگری از پژوهشگران حوزه معنویت و عدالت برگزار و چهار مقاله توسط استادان محترم ارائه و مورد نقد صاحبنظران حاضر در نشست قرار گرفت. از جایی که انتظار میرود اینگونه نشستها هدفمند و منجر به ارائه راهحل و پیشنهادهای مشخص و قابل استفاده در اسناد الگو شود، بیانیه زیر منتشر و مقرر شد گزارههای اجرایی مرتبط با سند الگو از بیانه استخراج و در اختیار دستاندرکاران سند قرار گیرد:

۱) معنویت و عدالت از ارکان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که با حفظ قلمرو مستقل، دارای تأثیر و تأثر عمیق و متقابل میباشند. از چنین منظری، تعامل، همبستگی و همسویی و همگامی بین این دو مقوله، موجب تسریع و تسهیل در تحقق اهداف مورد نظر الگو میشود.

۲) تبیین مفهومی دو واژه عدالت و معنویت با نگاه کاربردی، نقش ویژهای در شفافسازی و نحوه ارتباط و تعامل این دو مقوله دارد. بر همین اساس ضروری است از تعریف این دو واژه که توسط اندیشکدههای ذیربط بر اساس متون اسلامی و در عین حال به طور ساده و شفاف انجام پذیرفته است، در تدوین اسناد استفاده شود.

۳) حرکت در مسیر پیشرفت بر اساس الگوهای توسعه رایج در جهان بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی و معنویت مورد نظر دین مبین اسلام، با مبانی و بنیانهای ارزشی و فکری نظام جمهوری اسلامی در تعارض آشکار است و راه به جایی نخواهد برد. بر همین اساس ضروری است درهمتنیدگی معنویت و عدالت در همه ارکان الگوی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

۴) عدالت و معنویت اسلامی دارای ساحتها و مراتب متعددی از ظاهر و باطن است که در صورت تجلی و تحقق عینی، میتواند در هدایت جامعه و محیط کسب و کار نقشآفرینی کند.

۵) وجه ممیز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با سایر الگوهای رایج توسعه، عدالتمحوری و معنوی بودن آن است. از چنین منظری ضروری است معنویت در مقامهای سهگانه اندیشه، انگیزه و عمل به طور شفاف تجلی و تحقق یابد.

۶) معنویت در چیستی و چگونگی عدالت و گونههای مختلف آن نظیر؛ عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و … میتواند نقش اِعدادی و تسهیلگری داشته باشد.

۷) از مهمترین دستآوردهای اساسی ارتباط معنویت و عدالت با محوریت عقلانی، نیل به حیات طیبه است. تحقق چنین آرمانی مستلزم کشف قابلیتهای بالقوه معنویت و عدالت و به کارگیری آن در همه سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری است.

۸) با توجه به پیچیدگی، تمدنی بودن و گستره مباحث کلیدی عدالت و معنویت، ضروری است مباحث به طور مستمر با دقت و ظرافت بیشتر تبیین و تشریح شود.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*