سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روی میز استادان دانشگاه صنعتی اصفهان

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمع حدود یکصد نفر از استادان دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور دکتر هادی اکبرزاده، معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز سه شنبه، ۴ دی ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی اصفهان به بحث و بررسی گذاشته شد.

دکتر اکبرزاده به تشریح فرایند طراحی الگو و نوآوریهای محتوایی آن پرداخت. وی در فرایند طراحی الگو، به سه ویژگی منحصر به فرد آن اشاره کرد: ویژگی اول، روشمند بودن فرایند طراحی و ابتکاء آن بر نقشه راه مدون، مطالعات مسئلهشناسی، شناسایی ظرفیتهای ماندگار ملی، آیندهپژوهی و بهرهگیری از تجارب جهانی است. ویژگی دوم در فرایند طراحی الگو، مشارکت گسترده جامعه علمی و نخبگانی کشور و مطالعات گسترده پشتیبان الگو است. ویژگی سوم، انجام نظرخواهی محتوایی سند قبل از ابلاغ آن و دعوت گسترده از همه صاحبنظران، اندیشمندان و نیز مراجع سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامهریزی کشور جهت مشارکت در ارتقاء سند الگو است.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در خصوص نوآوریهای محتوایی سند، به دو مقوله اشاره کرد: اول، هدف گذاریهای تحولآفرین، که در متن سند گنجانده شده است. نظیر التزام عملی مسئولان به حد کفاف در معیشت، بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان، دسترسی همگانی به نظام قضایی عادلانه، شفافسازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی، تأکید بر عدالت و معنویت. دوم، هدفگذاریهای کمی که قابل شاخصگذاری و ارزیابی باشد. نظیر توقف خامفروشی و جایگزینی با زنجیره تولید ارزش افزوده ظرف ۱۵ سال، کاهش جمعیت حقوقبگیر دولتی به کمتر از یک درصد جمعیت کشور، جایگاه ایران در میان پنج کشور در تولید اندیشه، علم و فنآوری یا داشتن یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا.

در ادامه جلسه، شرکتکنندگان به ارائه دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و پرسشهایی مطرح کردند که دکتر اکبرزاده، ضمن پاسخگویی مبسوط به سوالات، به تشریح سازوکارهای پیشبینیشده برای مشارکت جامعه علمی در تکمیل و ارتقاء الگو پرداخت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*