دکتر هادی اکبرزاده: بررسی و اصلاح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب ارتقای آن می شود

دکتر هادی اکبرزاده در نشست بررسی و تبیین فرایند نگارش و مزیتهای نسبی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در سالن همایشهای دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: برای پیشرفت نیازمند این هستیم که یک الگوی بومی و ملی داشته باشیم. وی ادامه داد: برای این مهم، نیازمند نقشه راه بودیم که  طی کنفرانسی که برگزار شد، یک نقشه راه مناسب و دقیق تدوین شد. برای تدوین نقشه راه به بررسی تجربههای کشورهای دیگر پرداخته شد تا بتوانیم نحوه عمل این کشورها را رصد کنیم.

دکتر اکبرزاده ابراز داشت: در خصوص جمهوری اسلامی ایران در ابتدا به مسائل اساسی کشور پرداخته و قابلیتها و سرمایههای ماندگار ملی شناسایی شد. عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطر نشان کرد: ضعف عزم عدالت در نظام تصمیمگیری، عدم بهرهمندی مناسب از ظرفیتهای منطقهای، عدمکفایت تفقه در امور اجتماعی و حکومتی از جمله مسائلی بود که در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: آیندهپژوهشی انقلاب اسلامی و چالشهای پیش رو، قدم دیگری بود که برداشته شد و در این زمینه فعالیتهای خوبی صورت گرفت. طراحی کاملاً روشمند بود و نخبگان هم مشارکت خوبی در تدوین الگو اسلامی ایرانی داشتند. وی با بیان اینکه سند الگوی پیشرفت دارای هدفگذاریهای تحولآفرین است، خاطر نشان کرد: تبدیل به یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا، قرار گرفتن در میان ۵ کشور برتر تولید علم و توقف خام فروشی و جایگزینی با زنجیره تولید ارزشافزوده، از جمله هدفگذاریها هستند.

دکتر اکبرزاده در خصوص گامهای پیش رو نیز گفت: برههبندی تدابیر، حصول اطمینان از کفایت تدابیر در تحقق افق، شاخصسازی برای ارزیابی میزان تحقق افق، الزامات و ساز و کارهای نظارت و پایش تحقق سند الگو، الزامات و ساز و کارهای به روزرسانی و اصلاح سند الگو و تقسیم کار ملی برای تحقق سند، محدودیتها و چالشهای منطقهای و بینالمللی اجرای سند الگو موضوعاتی هستند که نیازمندیم جامعهای نخبگانی کشور ورود کند و راهکارهای مناسب را ارائه دهد. وی ادامه داد: نحوه مشارکت صاحبنظران به اینگونه است که میتوانند شخصاً سند را مطالعه کنند و نظریات خودشان را ارائه بدهند یا به صورت جمعی این مهم را انجام دهند.

دکتر اکبرزاده بیان داشت: این سند نیازمند این است که با بررسیهای بیشتر نخبگان حوزوی مورد ارزیابی جدی بگیرد و این ارزیابیها به مرکز ارجاع داده شود، از جمله مشکلات سندهایی که تاکنون در کشور تهیه شده این است که گفتمانی برای اسناد ایجاد نشده است.

جامعه علمی در تولید شاخصها کمک کند

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: جامعه علمی در تولید شاخصها باید کمک کند تا در نهایت این شاخصهها بررسی و تدوین شود، اصلاح و بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موجب ارتقای این سند میشود.

دکتر اکبرزاده ادامه داد: سند کامل نشده و نیاز به بررسی و اصلاح دارد و این نیازمند مشارکت تمامی بزرگان و علما و اساتید در تدوین آن است. وی با بیان اینکه تدابیر به صورت مجموعهای در سند دیده خواهد شد، افزود: ظرفیتهای مختلف در تمامی زمینهها بررسی و شناسایی شده و در سند آمده است.

هستهی مرکزی پیشرفت تربیت است

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: هستهای مرکزی پیشرفت تربیت است که در سند به این مهم توجه ویژهای شده است. وی به واژگانی که در این سند آمده است، اشاره کرد و گفت: برای هر واژهای بحثهای مختلفی صورت گرفته و حاصل خرد جمعی کارشناسان بوده است به عبارت دیگر انتخاب واژگان بسیار دقیق بوده است.

اکبرزاده ادامه داد: در کشور سندهای خوبی تهیه شده، اما اجرایی نشده است که در این سند به ضمانت اجرایی آن توجه ویژهای شده است. وی در خاتمه به مشارکت دانشگاهیان در زمینه تدوین سند پرداخت و ابراز داشت: دانشگاههای مختلفی در این زمینه به کار گرفته شدهاند و همکاریها همچنان ادامه دارد.

اهمیت فضای مجازی در مناسبات اجتماعی و تحولات جهانی

جایگاه و نقش فضای مجازی در سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با سخنان دکتر ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران، و معاونان وی در جلسه شورای معاونان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ریاست دکتر واعظزاده، در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، دکتر واعظزاده، ضمن اشاره به نقش و اهمیت فضای مجازی در مناسبات اجتماعی و تحولات جهانی به ضرورت تکمیل و ارتقای سند الگو با توجه به فضای مجازی اشاره کرد و شورای عالی فضای مجازی را با توجه به جایگاه و وظایفی که بر عهده دارد بهترین مرجع برای مشارکتمحوری در این امر بر شمرد.

سپس، دکتر فیروزآبادی به تأثیرات گسترده و عمیق فضای مجازی در آینده بشری اشاره کرد و افزود نیاز است که در نظریات و سندهای خود با توجه به جایگاه و نقش فضای مجازی، تجدیدنظر صورت گیرد. وی از تعامل شورای عالی فضای مجازی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استقبال کرد. در این جلسه دکتر پناهی رئیس اندیشکده امور اجتماعی و جمعیت، فضای مجازی را یک واقعیت اجتماعی مسلم بیان داشت و بر تقویت نقش جامعه و ظرفیتهای فضای مجازی در الگوی پیشرفت تأکید کرد. در انتها، مقرر شد که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طبق برنامه و زمانبندی معین، با همکاری معاونتهای مرکز الگو و اندیشکدههای مربوط، توسط شورای عالی و مرکز فضای مجازی بررسی شود و مطالب لازم برای تکمیل و ارتقای آن تهیه و تدوین و به مرکز الگو ارائه شود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*