جوانان مجری مصوبات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آینده هستند

دکتر سوسن باستانی، عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا و عضو اندیشکده علوم اجتماعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت گفت: نکته مثبتی که مرکز از شروع به کار خود برای تهیه و تدوین و به اجرا رساندن الگو مد نظر قرار داده توجه به موضوعات متفاوت در اندیشکدههای متفاوت با حضور افراد در حوزههای مختلف و توجه به گروههای مختلف اجتماعی بوده که از نخست در دستور کار قرار گرفت.

عضو اندیشکده علوم اجتماعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: چون قرار است توسط این الگو به نیازهای گروههای اجتماعی مختلف و در سالهای آینده پاسخ دهیم بنابراین الگوی پیشرفت ناظر به آینده است اما در این مسیر از شرایط گذشته و شرایط حال نیز بهره میبرد.

وی ادامه داد: در این بین جوانان به عنوان کسانی که قرار است در آینده مجری مصوبات الگو و تصمیمگیریها باشند، ضروری است از همان ابتدا درگیر مسائل باشند.

دکتر باستانی افزود: لازم است صدای جوانان در مراحل مختلف شنیده شود و بر این مبنا برنامهریزیها و تصمیمات نهایی شود.

وی با اشاره به اینکه نقش جوانان در این مسیر ضروری و تعیین کننده است، گفت: جوانان باید به عنوان نیروهای خلاق و نقاد مطالبات خود را مطرح کنند و همچنین با توجه به مباحث، نقش نظارتی ایفا کنند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: این موضوع در کشور ما به عنوان یک کشور جوان از اهمیت دوچندانی برخوردار است. مسئلهای که باید در کشور آغاز شود، مقوله گفتوگوی بین نسلی است، نسلی که بر اساس تجربیات درگیر تهیه و تدوین الگوی پیشرفت است و نسلی که قرار است مجری آن باشد.

دکتر باستانی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مرکز سعی کرده مدام مسائل جامعه و تغییرات را در الگو لحاظ کند و با توجه به تغییرات اجتماعی که در سطح جهان و داخل کشور به سرعت اتفاق میافتد، لازم است توجه خودمان را به سرعت و بیشتر به مسائل جهانی معطوف کنیم.

وی در ادامه موضوع تشویق جوانان به مسائل کشور و مسائل مدیریتی، نقش زنان و دختران در پیشرفت، توجه به مطالبات جوانان و توجه به مسائل مختلف و نیازهای کشور از جمله محیطزیست را از موضوعات اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*