با حضور متخصصان در اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی؛ ارتقاء تدابیر تخصصی الگو در عرصه های آب و محیط زیست بررسی شد

با حضور معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی مرکز، اعضاء و مشاوران اندیشکده آب، محیطزیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی، ارتقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه تخصصی بررسی شد.

دبیر اندیشکده ضمن تشریح گزارههایی که در مبانی، افق، آرمان و رسالت میتواند حوزه آب، محیطزیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد، بندهایی از تدابیر الگو را که ارتباط مفهومی با مسائل و موارد اساسی این حوزه دارند، بیان کرد و با توجه به اظهار نظرات و پیشنهادهای اعضا و مشاوران اندیشکده، تصمیمهای لازم درباره چگونگی ادامه مباحث و ارائه نتایج به مرکز الگو، اتخاذ شد. مهمترین بندهای موجود در تدابیر که در عرصه تخصصی آب، محیطزیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی تأثیرگذار است و در جلسههای اندیشکده در خصوص تکمیل و ارتقاء آنها اقدام خواهد شد، عبارتاند از:

۱) استقلال بودجه دولت از درآمد‏های حاصل از بهرهبرداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی و انتقال این درآمد‏ها به مردم با تأمین عدالت بیننسلی

۲) توقف خام‏فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور

۳) مصون‏سازی و تقویت فرآیندها، سیاست‏ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‏های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا

۴) توسعه فعالیتهای زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی

۵) حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت‏های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست‏محیطی و بین نسلی در بهره‏برداری‏ از آنها

۶) کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک

۷) بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقهای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

۸) تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه‏ریزی‏ و تصمیم‏گیری به استانها و شهرستانها درچارچوب سیاستهای ملی

۹) بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوریهای پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده

۱۰) فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساختهای پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی

۱۱) گسترش قطبهای گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویتساز

۱۲) تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی

۱۳) پوشش همگانی مراقبتها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت

۱۴) همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سلامت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*