کنفرانس های برگزار شده

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا کنون برنامه های متعددی با هدف بهره مندی از آرا و دیدگاهها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان کشور در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار کرده است و در نظر دارد در ادامه برنامه های پیشین، بویژه برگزاری کنفرانس های اول و دوم و سوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عناوین ” نقشه راه طراحی و تدوین الگو”، “مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت” و “واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجربیات ایران و جهان، به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت” که با شرکت استادان و محققان و شخصیت­های ممتاز دانشگاهی و حوزوی در دهم و یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۱ و هجدهم و  نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ و ۳۱ اردیبهشت و یکم خردادماه ۱۳۹۳ در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد،  چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده» در تاریخ ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار کند.

 

جوابی بنویسید