مقدمه

نظام جمهوری اسلامی در یک ساختار حکیمانه طراحی شده است. بنابراین تصمیم‌سازی‌های اساسی آن و تعیین مسیر پیشرفت کشور باید با مشارکت گسترده‌ی اندیشمندان، صاحب نظران و نخبگان انجام شود. این امر در سنخیت و تناسب تام با روح و جان نظام است که در قانون اساسی منعکس است.

همچنین گفتمان‌های اساسی که در جامعه شکل می‌گیرد و حرکت‌های فکری و نظری که زیربنای اقدامات مهم برای پیشرفت کشور است، باید با اندیشه­ورزی و ابراز نظر شخصیت­های علمی حوزوی و دانشگاهی انجام شود. تصمیمات مهم کشور باید در حلقه‌های علمی تصمیم‌سازی شود تا بر اساس آن، مسئولان کشور تصمیمات صائب را اتخاذ کنند.

ضرورت تدوین الگوی جامع پیشرفت از دیرباز مدنظر بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان کشور بوده است و اساسا یکی از علل عدم دستیابی به پیشرفت کامل در همه ابعاد کشور را در عدم وجود چنین الگویی می توان جستجو کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را به عنوان سند بالا دستی اسناد راهبردی کشور در دیماه ۱۳۸۹ در نخستین نشست اندیشه های راهبردی مطرح فرمودند. بر این اساس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تاسیس شد و رئیس و اعضای شورای عالی مرکز بر اساس حکم معظم له منصوب شدند. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تا کنون برنامه های متعددی با هدف بهره مندی از آرا و دیدگاهها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان کشور در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار کرده است و برگزاری کنفرانس سالانه نیز از مهم ترین  برنامه های این مرکز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.

جوابی بنویسید