لیست مقالات نخستین کنفرانس

۱ پارادایم شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: ضرورت شناخت رابطه میان نظام سرمایه اری و مرگ معنویات / ابراهیم سوزنچی کاشانی
۲ بازخوانی نقش دین در توسعه / علی رضا شجاعی زند
۳ زیر ساخت های نرم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: سرمایه اجتماعی و تکنولو‍ژی / ابوالقاسم سرآبادانی، رضا سلامی
۴ گذار روش شناختی از مفهوم توسعه به سوی استلزامات پیشرفت با تکیه بر مبانی کارآمدی / مهدی عبدالحمید، حسین بابایی مجرد
۵ تأملی بر چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / حسن علی اکبری
۶ نقشه راه طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / علی ذوعلم
۷ مفهوم شناسی تعاریف و اصطلاحات الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، منشأ علمی، فلسفی و دینی آنها / سیدحسین ابطحی، راحله منتظر
۸ چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش حوزه های علمیه در تدوین آن / محسن الویری
۹ بررسی تأثیر کار از راه دور بر تعامل بین کار و زندگی کارکنان / لطف الله فروزنده دهکردی، حامد معزّی
۱۰ ساختار تشکیلات جهادی بر مبنای الگوی سیستمی کمال‌گرا به عنوان سازمان مطلوب تدوین الگو اسلامی ایرانی پیشرفت / علی رضا علی احمدی، حسین وحیدی منفرد
۱۱ به کارگیری مؤلفه های اسلامی در الگوی پیشرفت / مجید امین نیری، مصطفی حاجی آقائی کشتلی
۱۲ بررسی نخبگان در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سید صدرالدین موسوی، جواد قربی
۱۳ پارادایم تعادلی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص گذاری برای پیشرفت / مجید مختاریان پور
۱۴ بررسی برخی از شاخصهای ایرانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / محمدعلی فیض پور، سید حسینعلی دانش، دلارام خسروی
۱۵ فلسفه حرکت و تأملی بر روش شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / عباداله بانشی
۱۶ گوشه شناسی چشم انداز در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سید محمدجواد قربی
۱۷ تدوین الگوهای نظری با سبغه ی ایرانی اسلامی / علیرضا صادق زاده قمصری
۱۸ نظریه سیاستی به مثابه ی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / کیومرث اشتریان
۱۹ ضرورت های تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی / حسن بنیانیان
۲۰ تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه مطالعات مدیریت و سازمان؛ الزامات و مؤلفه ها / محمود جعفرپور
۲۱ بازشناسی نسبت مفاهیم پیشرفت   و توسعه با تأکید بر اندیشه غرب / عبدالرسول دیوسالار
۲۲ مقدمات لازم برای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سعید وکیلی
۲۳ بررسی مزایای VSM در جهت اتخاذ، اجرا و تحلیل استراتژی ها / امین وحیدی
۲۴ طراحی و اجرای مدل عمومی ارزیابی پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و مطالعه موردی: دانشگاه ها / علیرضا معینی، علیرضا علی احمدی، احمد علمشاهی، مصطفی دزفولی
۲۵ چرایی و چگونگی مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / ستار آهنین جان
۲۶ تعیین تکلیف جامعه علمی ایران با علم در الگوی پیشرفت / شقایق حق جوی جوانمرد
۲۷ تدوین نقشه راه پیشرفت به روش آینده نگری برای فناوری / کمال عباس پور ثانی، علی اصغر توفیق، مهین محمدی
۲۸ روش شناسی حصول اجماع در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / پیام حنفی زاده
۲۹ مدلی برای شناسایی و کاهش تعارضات برنامه های ملی بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / وحیدرضا سلامت، علیرضا علی احمدی
۳۰ درآمدی بر روش شناسی و ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / عبدالمجید شیخی
۳۱ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نگرشی جامع / سیدحبیب الله طباطبائیان، صابر میرزایی
۳۲ حلقه های مفقوده جهت کارآمد سازی نقشه راه / یدالله دادگر
۳۳ نقش بنیاد خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویکرد اخلاق فضیلت مدار / دکتر ناصر الهی
۳۴ جایگاه ارزش های اسلامی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر هادی عربی
مقالات محور: ضرورت و مبانی مفهومی نقشه راه پیشرفت
۳۵ بررسی و مقایسه ی انواع نقشه راه فن آوری از منظر هدف و قالب / حمید عبدلی آقایی، محمدعلی بهشتی نیا، محمدصادق عمل نیک، رسول صابری
۳۶ تبیین چگونگی بازتعریف نظام شهرسازی بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت / محسن رفیعیان نجف آبادی
۳۷ نگاهی همه جانبه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سامان یوسفوند
۳۸ ضرورت تدوین الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی / اکبر غفوری
۳۹ ضرورت و ویژگی های الگوی پیشرفت / زکیه مؤمن
۴۰ لزوم گنجاندن معیارهای عدالت در برنامه ریزی و توسعه پایدار حمل و نقل / حمید بهبهانی، سبحان نظری، فرشته فقیهی نژاد
۴۱ مفهوم شناسی “توسعه” و “پیشرفت” در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / محمود جعفرپور، سیدعلی اکبر افجه ای
۴۲ تبیین مفهوم “پیشرفت” در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / ابراهیم نوروزی
۴۳ طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مهدی فاتح راد، شهناز اکبری، فاطمه جهانی زاده، سید فرهاد حسینی، رضاجمالی، سعید فلاح تفتی
۴۴ ضرورت تأملی بر تحلیلمفهومی توسعه تا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / عقیل حمیدی، دکتر علیرضا علی احمدی، امیر الداغی
۴۵ نقش باورهای دینی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / جعفر جوادی ارجمند، سید مهدی فقیهی
۴۶ تبیین و تشریح مفهوم مبانی و مؤلفه های الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی / ایلناز علی نژاد، لیلا مسافر یادگاری، صدیقه سلمان پور
۴۷ تبیین جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / آسیه درویشی، محمدرضا وهابی، مریم درویشی
۴۸ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهیافت زیربنای فرهنگی / حسن یوسف زاده
۴۹ جهانی شدن و تاثیر آن بر حوزه فرهنگی / امیر عباس مفرد
۵۰ دانشگاه حکمت بنیان و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / دکتر مهدی فاتح راد، محمد حسین نقوی
۵۱ الگوی مناسب و عناصر لازم کارآفرینی روستایی در توسعه عدالت محور در ایران/ فرهود گل محمدی
۵۲ الگوی راهبرد سیاسی، امنیتی در فراگرد توسعه اسلامی ایرانی / احمد فدوی، سعیده سادات گرامیان
۵۳ ارزیابی راهبردی فضای موجود اشتغال و کارآفرینی در ایران با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / محسن اقبالی، مجتبی خالصی، مهدی حیدری
۵۴ نقش فلسفه در شهرسازی اسلامی ایرانی / محسن دادخواه
۵۵ بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار در همگرایی قومیت ها با تاکید بر ساختار امنیت کشور ایران / امیر عباس مفرد
۵۶ شاخص های نو آوری با توجه به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / محسن اقبالی، مهدی حیدری
۵۷ بازبینی در سیاست های کنترل رشد جمعیت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باتکیه بر مطالعات تجربی و منابع اسلامی / شهرام آرین مهر، شجاع آرین مهر، ایمان پناهی نوران، آیت الله پیش بهار
۵۸ روند جمعیتی ایران، تهدیدی بزرگ در برابر پیشرفت اسلامی ایرانی / حمیده باغستانی، دکتر علیرضا علی احمدی
مقالات محور: مطالعه تطبیقی و پیشینه روش شناسی تدوین نقشه راه
۵۹ آینده نگاری تکنولوژی با تأکید بر مسیر تکنولوژی / مریم احمزاده، محسن حیدری
۶۰ آسیب شناسی تدوین نقشه راه و ارائه مدلی برای تدوین نقشه راه الگو در ایران / عماد دولتشاه
مقالات محور: روش شناسی تدوین نقشه راه
۶۱ جامعه شناسی الگوی دین داری در تفاسیر قرآن / محمدباقر آخوندی
۶۲ نقش و جایگاه اسلام در محتوا و ساختار روش شناسی الگوی پیشرفت برنامه ریزی شهرهای اسلامی بر اساس قواعد برگرفته از آموزه های قرآنی و روایی اسلام / دکتر مهدی جمالی نژاد، سیدمحمدرضا طلاکش
۶۳ سیاست گذاری علم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / زکیه مومن
۶۴ عدالت پیشگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ الزامات تحقق عدالت در الگوی پیشرفت با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره) / سیدمحمدجواد قربی، نوراله قیصری
۶۵ نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سعید وکیلی
۶۶ طراحی سیستم ارزیاب فازی برای سنجش وضعیت شاخصای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در هر دوره برنامه ریزی / حامد فضل الله تبار، دکتر علیرضا علی احمدی
۶۷ کاربرد مدل سه جانبه دانشگاه، دولت و صنعت در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / مهدی عظیم مزرجی
۶۸ لزوم توجه به بخش غیر سودجوی سیستم اقتصادی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی شاخص بخش غیر سودجوی اقتصاد / ایمان پناهی نوران، شهرام آرین مهر، آیت الله پیش بهار
۶۹ شاخص های توسعه و واکاوی آن ها با نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سیدحسینعلی دانش، محمدعلی فیض پور، سمیه نوری زاده فیروز آبادی
۷۰ روش شناسی شاخص سازی برای الگوی پیشرفت با تأکید بر شاخص های پولی / محمدعلی فیض پور، سیدحسینعلی دانش، ایمان پناهی
۷۱ ویژگی و سیستم طراحی تدوین الگو / علی رمضانی
۷۲ بررسی علل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای غربی و موانع پیشرفت اقتصادی در ایران / مریم بهادری
۷۳ تفکر سیستمی بستر تفکر استراتژیک / امین وحیدی
۷۴ بررسی الگوها و روش های مؤثر در مبانی و اصول روش شناسی با نگه به ارزش های اسلامی در باب هنر / افشین عموزاده لیچایی
۷۵ مدل عملیاتی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سعید وکیلی
۷۶ سکولاریسم مذهبی و انسداد گفتگو در ایران / حامد صفایی پور
۷۷ تقابل هویت و بقا در سازمان و لزوم مواجهه ی سیستمی با آن- به همراه ارائه روشی برای این مسئله / علیرضا علی احمدی، امین وحیدی
۷۸ جایگاه مدیریت دولتی نوین در تدوین نقشه راه جمهوری اسلامی ایران / سیدکمال واعظی
۷۹ الگو پردازی اسلامی ایرانی جهت پیشرفت با رویکرد مهندسی / مهدی نظری
۸۰ طراحی الگوی اسلامی ایرانی شایستگی های مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد / علی بنیادی نایینی