تبیین و تحلیل سند الگو در نشست اندیشکده خانواده

با توجه به اهمیت مبحث الگوی پایه و در راستای تبیین و تحلیل این سند، نشست اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. گفتنی است این جلسه با حضور دبیر و اعضاء اندیشکده آقایان دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمدعلی مظاهری و محمدحسین ساجدینیا و همچنین اعضای نهاد برگزار کننده با همراهی آقایان و خانمها دکتر آزاد ارمکی، دکتر زاده محمدی، دکتر حیدری، دکتر دهقانی، دکتر شریفی، دکتر مهرپور، دکتر ذبیحزاده و دکتر پاکدامن، دکتر چراغی، دکتر موتابی و دکتر پناهی صورت پذیرفت. اهم دیدگاههای ارائه شده از سوی اندیشمندان و صاحبنظران، به شرح ذیل میباشد:

رئوس مطالب

 ساختار الگو بایستی در مانیفست جمهوری اسلامی قرار گیرد، تمدنساز باشد، ذیل قانون اساسی قرار داشته باشد و با واژهی پیشرفت تناسب داشته باشد.

 مفهوم پیشرفت در عرصههای اقتصادی، سیاسی، صنعتی، اجتماعی و مناسبات انسانی متجلی میشود.

 پرهیز از کاربرد عباراتی همچون "فرازمانی" و "فرامکانی" و دوری از خیالپردازی در خطمشیهای الگو و ترسیم شفاف چگونگی عبور از مشکلات.

 جامعه ایرانی مبتنی بر سه پایهی خانواده، دین و دولت است. مناسبات این سه رکن و همچنین سیمای خانواده، بایستی در سند مشخص شود.

 سند باید از ایستایی فقه مبرا باشد و تحول فکری و فقهی، علیالخصوص در حوزهی خانواده لحاظ شود.

 به مصادیق پویایی فقهی همچون پرداختن به دیه زن و مرد، سن بلوغ دختران و پسران، کلیات حقوق خانواده و … دقت ویژه شود.

 سند بایستی ساختارمند، راهبردی، عملگرایانه، دارای منبع، دارای اهداف مشخص، دارای استراتژی، عینی، قابل دسترس، سازگار با قانون اساسی و مؤید اسناد پیشین باشد.

 توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادی در تمام بخشهای سند و لحاظ کردن گزارههای ملموس در حوزه خانواده.

 سند باید از سنجههای دقیق برخوردار باشد و بهدوراز فضای دستوری، کلیشهای، آرمانی، رؤیاگرایانه، فاقد رویکرد تحولی و بیانیه گونه تنظیم شود.

 در سند باید رابطهی اجزا با هم دیده شود

 در مبانی انسانشناختی، بعد روانشناختی مورد توجه قرار گیرد.

 نظام پایش و شاخصهای اندازهگیری، تعریف و ایجاد شود.

 رابطه سند با قانون اساسی، به صراحت بیان شود.

 از طرح مباحث کلی، انتزاعی و شعاری پرهیز شود.

 پیشرفت با اعتماد و امنیت اجتماعی پیوند زده شود.

 در موضوع اقلیتها، چاره اندیشی شود.

 نگاه سیستمی بر کل اجزا حاکم شود.

 توجه بیشتر به مفاهیم مهمی همچون نابرابری اجتماعی، تبعیض، تربیت، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اشتغال، امنیت، اجتهاد، آموزش، تبعیض، خشونت علیه زنان، شاکلهی اقتصادی و عدالت.

 تعیین و ترسیم دقیق مسیر حرکت و وضع موجود و مطلوب.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*