الگو هر چقدر فاخر تهیه شود، اگر به یک عزم ملی تبدیل نشود، ضمانت اجرا نخواهد داشت

نشست مشترک مجمع وزیران ادوار با اعضای شورای عالی، روسای اندیشکدهها و مدیران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز سهشنبه (۱۴ اسفندماه) در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. این نشست در پی فراخوان متفکّران، استادان و صاحبنظران از سوی رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و به منظور بررسی قابلیت اجرا و تحولآفرینی الگو صورت گرفت.

دکتر هادی اکبرزاده عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این نشست درباره ضمانت اجرایی الگو گفت: بحث ضمانت اجرا، از نگرانیها و دغدغههای ما از شروع کار یعنی از سال ۱۳۹۰ بوده است. سؤال اصلی این است که چه کنیم الگو به سرنوشت دیگر اسناد در عدم اجرا مبتلا نشود. واقعیت آن است که الگو هر چقدر فاخر تهیه شود، اگر به یک عزم ملی تبدیل نشود، ضمانت اجرا نخواهد داشت. از این رو تبدیل مباحث الگو به گفتمان و جریان فکری ابتدا در بین نخبگان و در مرحله بعد تسری آن به عموم جامعه یک ضرورت است. اینکه پس از ۷ سال کار فشرده در طراحی الگو و مشارکت بیش از ۳۰۰۰ شخصیت علمی و ۷ هزار نخبه جوان، مقام معظم رهبری مجدداً همه صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی و مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری و برنامهریزی کشور را برای اظهارنظر فرا خواندند، اضافه بر ضرورت تکمیل و ارتقای محتوا، بخشی نیز به خاطر آن است که عزم ملی حاصل شود.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی دیگر از الزامات مربوط به ضمانت اجرا را تقسیم کار ملی دانست و افزود: در بخش تدابیر سند الگو باید برای هر تدبیر مسئول اجرا و مقام پاسخگو مشخص شود.

دکتر اکبرزاده درباره روند تکمیل محتوایی الگو گفت: گاهی در اسناد راهبردی همه مطلوبها بدون توجه به ظرفیت محدود کشور ذکر میشود که در اجرا با مشکل مواجه میشویم چرا که کشور منابع لازم برای اجرای همزمان تمامی آنها را ندارد. اولویتبندی و برههبندی تدابیر یک ضرورت است و از جمله کارهایی است که بایستی طی دو سال آینده انجام گیرد. یکی دیگر از الزامات تبیین ساز و کاری برای نظارت بر اجرای سند است. با توجه با اینکه سند بالادستی و در مقام اجرا فرا قوهای است، طراحی چنین ساز و کاری بسیار پیچیده اما ضروری است.

دکتر اکبرزاده در ادامه سخنانش به بحث پویایی سند اشاره و تأکید کرد: آیندهپژوهی یکی از پیشنیازهای طراحی الگو است و این کار انجام گرفته است، لیکن میدانیم آیندهپژوهی هر چقدر هم جامع و علمی انجام گیرد، نمیتوان آیندههای دور را با قطعیت پیشبینی کرد، بنابراین الگو بایستی ماهیت پویا و قابلیت انعطاف داشته باشد. در حال حاضر طراحی ساز و کاری برای این منظور در دستور کار است.

معاون علمی و تقسیمکار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به سؤالی در خصوص شایستهسالاری گفت: ما به جای اینکه واژه شایستهسالاری را به عنوان یک واژه کلیشهای در سند ذکر کنیم، سازوکارهایی را طراحی کردهایم که منجر به تحقق شایستهسالاری خواهد شد، تدابیر شماره ۴۵ تا ۵۱ ناظر به این موضوع است.

دکتر اکبرزاده در پایان سخنانش بار دیگر بر ضرورت اجماع عمومی تأکید و اذعان کرد: تدوین این سند هر چقدر هم طول کشد، در نهایت باید به عزم ملی تبدیل شود تا ضمانت اجرا داشته باشد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*