الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگویی فراتوسعه ای است

دکتر محمدحسین پناهی (رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی) در نشست «دانشگاه، گفتمان انقلاب اسلامی با محوریت انقلاب اسلامی و جهانی شدن» که به همت بسیج اساتید تهران بزرگ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: برخی معتقدند که طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک الگوی بازگشت به گذشته است، اما با توجه به سیر تاریخی مفهوم و الگوهای پیشرفت و توسعه میتوان دریافت که این الگو یک الگوی فراتوسعه است و بازگشت به گذشته نیست.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری با طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به این مورد تأکید کردند که دیگر نمیتوان یک الگوی توسعه را برای همه کشورها توصیه کرد و طراحی یک الگوی بومی مورد نیاز است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: برای بهبود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید اشکالات موجود را رفع کرده و به ابهامات موجود پاسخ دهیم. بعضیها از این مفهوم به عنوان بازگشت به گذشته یاد میکنند چرا که مفهوم پیشرفت مربوط به قرن ۱۹ میلادی است که تغییر و تحولات بزرگ در حال شکلگیری بود و همزمان با این تحولات، جامعهشناسی نیز ایجاد شد و پس از ایجاد مفهوم جامعهشناسی، طرح پیشرفت اجتماعی مطرح شد.

دکتر پناهی خاطرنشان کرد: البته نگاه تکخطی به جوامع و پیشرفت وجود داشت به این مفهوم که تجویز مسیر تکخطی نوسازی در دنیا صورت گرفت که ناشی از نگاه تکخطی به پیشرفت بود و این امر نیز سبب تلقی پیشرفته بودن کشورهای اروپایی شد که به خود اجازه دادند، کشورهای دیگر را استعمار کنند.

وی افزود: در قرن ۲۰ میلادی نیز بر اساس نظرات مارکس، نظریه دوم نیز شکل گرفت که مبنای آن نیز رشد اقتصادی بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم نظریات پیشرفت و رشد، نقد میشوند و نظریه توسعه جایگزین آن شده و توسعه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی مطرح میشود.

این استاد جامعهشناسی عنوان کرد: اکنون در دورانی قرار داریم که نظریات توسعه نیز باید کنار گذاشته شود و میتوان گفت در دوران پساتوسعه قرار داریم و دوران نظری توسعه در جهان تمام شده است. در جوامع کنونی فرهنگ نقش و تأثیر فراوانی در پیشرفت آن جامعه دارد.

دکتر پناهی اعلام کرد: با طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مقام معظم رهبری، میتوان دریافت که نگاه این الگو بازگشت به شاخصهای گذشته نیست، بلکه یک مفهوم جدید در ادبیات توسعه محسوب میشود.

وی اشاره کرد: اکنون مقدمهای از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشته شده است و تمام افرادی که دلسوز جامعه هستند و برای توسعه کشور دغدغه دارند، باید نسبت به جامعه و تحولات آن واکنش نشان داده و نظرات خود را در مورد این الگو بیان کنند.

این استاد دانشگاه اعلام کرد: مقام معظم رهبری نیز از تمام افرادی که نسبت به تحول جامعه احساس مسئولیت میکنند خواستهاند که این الگوی مقدماتی را بخوانند و نسبت به اصلاح و بازنویسی آن پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

دکتر پناهی افزود: الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت دارای ارکان مهمی از جمله آرمانها و مبانی انقلاب اسلامی است و با توجه به تجارب توسعه کشورهای دیگر تدوین شده است و نظر رهبری نیز این است که از اجماع نخبگانی در تدوین این الگو استفاده شده تا الگوی نهایی پیشرفت، متناسب با شرایط کشور تدوین شود.

وی بیان کرد: بدون برنامه درست نمیتوان به پیشرفت رسید و برای اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موفق باشد، باید برنامههای آن متناسب با شرایط فعلی و چشمانداز آینده باشد تا بتوان در ۴۰ سال دوم به تمدنسازی مورد انتظار دست پیدا کرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*