اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه

به همت اندیشکده عدالت مـرکز الگو «پـنـجمین نشسـت هـمانـدیشی سالیانه صاحبنظران و پژوهشگران عدالت» با موضوع «اصول راهبردی عدالت و بررسی تدابیر سند الگوی پایه» در قالب چهار نشست اندیشه ورزی در اسفندماه سال جاری در مرکز الگو برگزار شد. این نشست علمی با حضور جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه عدالت و ارائه ۱۳ مقاله تخصصی در محورهای موضع مذکور در قالب ۴ نشست اندیشه ورزی بخشهای چهارگانه؛ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برگزار شد.

در افتتاحیه نشست آقای حجتالاسلام المسلمین دکتر میرمعزی رئیس اندیشکده عدالت با توضیح کوتاه در مورد موضوع نشست و محورهای آن به عنوان نمونه تکافل اجتماعی جامعه را به عنوان اصل راهبردی تشریح کرد که تحقق این اصل در حد ضرورت به عهده مردم و در حد کفاف به عهده دولت اسلامی است. در ادامه دکتر مخزن موسوی دبیر علمی این نشست هدف از این نشست را پرداختن به اصول راهبردی عدالت به عنوان مبادی ورود به موضوع راهبردها در تکمیل مراحل نهایی نظریهپردازی عدالت تبیین و بررسی تدابیر در عرصههای چهارگانه با رویکرد عدالت را از اهداف دیگر نشست بیان کرد.

گزارشهای علمی چهار نشست اندیشهورزی در محورهای چهارگانه به تفصیل در شمارههای بعدی ماهنامه در اختیار عدالتپژوهان به زیور تبع خواهد رسید

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*