نقش تمدن سازی ایرانی در الگوی پیشرفت و جنبش نرم‌افزاری / سیدعلی‌رضا حجازی

بی‌شک، بررسی و تحلیل تاریخچه علم و اندیشه تمدن عظیم ایران اسلامی می‌تواند ارزشها و کمبودهای علمی ـ‌‌ ‌فرهنگی، وتکالیف و وظایفی‌ را که برعهده اندیشمندان و روشنفکران متعهد جامعه ایران اسلامی است، تبیین کند و نقشی اساسی در الگوی پیشرفت داشته باشد. لذا ضروری به نظر می‌رسد؛گذر و نظری تاریخی به جریانات فکری و نظریه‌های تمدن‌ساز ایران اسلامی(به خصوص بعد از تأثیر‌پذیری از تحولات اندیشه و روحیات علمی تمدن غرب) بیندازیم، تا نقش و جایگاه اساسی و حیاتی نظریه جنبش نرم‌افزاری وتولید علم که مقام معظم رهبری بدان اشاره و تأکید دارند، روشن شود.

دریافت مقاله

pdf نقش تمدن سازي ايراني در الگوي پيشرفت و جنبش نرم‌افزاري / سيدعلي‌رضا حجازي