نسبت دین، فرهنگ و تربیت دینی / بابک شمشیری

دین و فرهنگ به عنوان بخش مهمی از مبانی تعلیم و تربیت مطرح می باشند. به همین دلیل، می توانند اهداف، و اصول تعلیم و تربیت و همچنین برنامه درسی را تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به این واقعیت، هدف از پژوهش حاضر، تبیین چگونگی ارتباط بین دین و فرهنگ و دلالتهای تربیتی آن درحوزه تربیت دینی می باشد. از این رو پرسشهای قابل طرح عبارتند از: نخست، چه نسبتی بین دین و فرهنگ وجود دارد؟ دوم، دلالتهای تربیتی این نسبت در حوزه تربیت دینی چه می باشد؟ روش مطالعه حاضر عبارت است از روش تحلیلی- استنتاجی برای این منظور ابتدا، معنای مفهوم فرهنگ و سپس معنای مفهوم دین، تحلیل و تبیین می شود. درگام بعدی، با توجه به مفهوم پردازیهای صورت گرفته، نوع ارتباط منطقی بین این مفاهیم آشکار می شود و در نهایت، دلالتهای آن برای تربیت دینی مشخص می گردد. نتایج حاصله از این مطالعه، نشان می دهد که بین این دو مفهوم رابطه عام و خاص من وجه برقرار است. بر این اساس می توان در قلمرو دین، دو منطقه را ازهم تفکیک کرد. منطقه مشترک دین با فرهنگ و منطقه مرکزی دین که مستقل از فرهنگ می باشد. درمجموع، تربیت دینی بایستی هردو منطقه را در برداشته باشد. همچنین معنویت، عنصر پیوند دهنده این دو منطقه می باشد.

دریافت مقاله

pdf نسبت دین، فرهنگ و تربیت دینی / بابک شمشیری