بایسته‌های فرهنگی پیشرفت؛ بررسی الزامات فرهنگی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت / سید محمدجواد قربی

کاربست راهبردهای توسعه در ایران، به عهد پهلوی باز می گردد و این برنامه های متنوع توسعه نتوانسته اند ارمغانی مطلوب و حقیقی را برای جامعه ی ایرانی مهیا سازند. نگاه صرفاً تقلیدی به برنامه های توسعه غربی، عدم کارآمدی الگوهای پیشرفت غیر بومی، ظرفیت های مناسب داخلی برای ایران، درخواست های مکرر مردم برای کسب نیازهای واقعی، وجود نیروهای انسانی و سرمایه های اجتماعی کارآمد، پیشرفت های ایرانیان در سطوح و عرصه های مختلف، افزایش سطح نخبگان و شرایط مناسب فرهنگی، زمینه های تدوین الگوی پیشرفت بومی و ضرورت های تحقق آن را توجیه می نماید. با تعمق و مداقه در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می توان به اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی در این الگو پی برد و وجود دو فرهنگ اسلامی و ایرانیدر بدنه و ساختار این الگوی بومی پیشرفت، نشان دهنده اهمیت مباحث فرهنگی در جریان شناسی الگوی پیشرفت می باشد و حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی و سیاسی، بدون تلاش های فرهنگی و مهیاء نمودن الزامات و شرایط فرهنگی مناسب امکان پذیر نخواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تبیینی خواهان پاسخ دهی به این سوال اساسی است که الزامات و شرایط فرهنگی مناسب برای تحقق بهتر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت کدامند؟

دریافت مقاله

pdf بایسته‌های فرهنگی پیشرفت؛ بررسی الزامات فرهنگی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت / سید محمدجواد قربی