اسلام واهمیت تعهدووجدان کاری دربین شهروندان یک جامعه اسلامی / ستاره موسوی / منیره سهرابی / محمد رضا نیلی

توسعه وپیشرفت هرجامعه مرهون نیروی انسانی ماهروکارآزموده ای است که رعایت وجدان کاری را سرلوحه فعالیتهای خود قرارداده ودرجهت رسیدن به نظم اجتماعی وآرامش وآسایش روانی خویش لحظه ای ازآن غفلت نورزد.مقوله “وجدان کاری “خمیره وجوهره سازمان بوده و نقش حیاتی درتکوین همه روبناهای سازمان از قبیل ساختارها ، کارکردها ، رفتارها و عملکرد سازمان ایفاءمی نماید.تحقیقات عوامل ساختاری همچون قوانین ومقررات ، زیرساخت ها وچارچوب هایی که رفتارها درآن تحقق می یابند و عوامل رفتاری مانند ، محتواها، فرهنگ ، ارزشها ، ادراک ، انگیزش ، انتظارات و پیش فرضها ی درون سازمان را بروجدان کاری و ارج گذاری برتلاش بیشتر افراد تاثیرگذار نشان داده اند. ضرورتهایی مانند تعهد ، پایبندی ، سختکوشی وبهره وری از نیروهای دانشی سرآمد و ارزش افزا، ضرورت سازمانهای امروزی است.

دریافت مقاله

pdf اسلام واهمیت تعهدووجدان کاری دربین شهروندان یک جامعه اسلامی / ستاره موسوی / منیره سهرابی / محمد رضا نیلی